top of page

VILKÅR OG BETINGELSER

Generelle betingelser:

 

1. Tilbudsprisen gjelder 30 dager fra tilbudsdato ved bestilling av hele mengden av produkter, spesifisert i tilbudet.

 

2. Det av kunden signerte tilbudet gjelder som ordrebekreftelse.

 

3. Kunden har mulighet til å endre på bestillingen sin i løpet av to virkedager fra ordrebekreftelsesdato. Kunden må dekke alle produsentens tilleggsutgifter hvis ordren blir endret etter den ovennevnte fristen.

 

4. Alle produktene blir som utgangspunkt levert hvitmalte (standardfarge RAL 9016) både innvendig og utvendig. Ønsker kunden en annen farge, må den spesifiseres før bestillingen.

 

5. Ved signering av tilbudet bekrefter kunden, at han har grundig gjennomgått og forstått tilbudets innhold samt at han ikke trenger ytterlige opplysninger og at produktenes spesifikasjon, design og mengde stemmer overens med forespørselen.

 

6. Kunden har selv fullt ansvar for at de av produsenten tilbudte produktene oppfyller myndighetenes og lovenes krav, som matte stilles i kundens land og som gjelder både krav til glass og andre materialer, ventilasjon, brannsikkerhet, åpningsstørrelse m.fl.

 

7. I tilfelle produkter kommer til å stå montert på stedet der beslag eller andre metallkomponenter kan bli påvirket av saltvann, er kjøperen forpliktet til å informere produsenten før kjøpet ellers vil garantien for produktene bli ugyldig.

 

8. Vedvarende produksjonsutvikling og implementering av nye teknologier hos produsenten kan medføre, at noen produkter, spesifisert i dette tilbudet, har en annen sammensetting i forhold til tidligere tilbud. Ønsker kunden en tilsvarende oppgradering av sin tidligere bestilling, må han informere produsenten derom.

 

9. De bestilte produktene blir fraktet med vogntog (13.6m lange semitrailere), så kunden må sørge for en god adgang for bilen til losseplass samt nødvendig løfteutstyr / kran på stedet. Etter kundens ønske kan produsenten bestille spesielle kranbiler til frakt.

 

10. Alle produktene blir som utgangspunkt pakket slik at de tar minst mulig plass i bilen for å spare på fraktutgiftene. Har kunden behov for at varene hans blir pakket individuelt, må han i forveien orientere produsenten derom.

 

11. Produserte varer kan lagres på fabrikken i opptil 1 uke uten noen konsekvenser. Etter denne fristen, blir kunden fakturert for betaling, selv om produktene er fortsatt ikke sendt.

Aradas er medlem i og sertifisert av
Screenshot 2021-10-29 at 12.38.37.png
Screenshot 2021-10-29 at 12.38.46.png
Screenshot 2021-10-29 at 12.38.58.png
Screenshot 2021-10-29 at 12.39.04.png

NDVK ‐ Norsk Dør‐ og Vinduskontroll www.ndvk.no

DVV – Danish Window Certification www.dvv.dk

CE marking

ARADAS er deltaker i ordningen "Ruteretur" www.ruteretur.no

Generelle salgs og leveringsbetingelser (NO)

1. GARANTI: Produsenten gir 5 års garanti på sine produkter, 2 års garanti på håndtak og sylinder og 1 års garanti på elektroniske komponenter.

2. LEVERING: Når varen blir solgt, overtar kjøperen derved det fulle ansvaret for den. Hvis selgeren likevel ikke kunne levere varene på det med kjøperen avtalte tidspunktet, må selgeren kreve, at kjøperen skal erstatte selgerens tilleggsutgifter til frakt og mellomlagring.

3. MOTTAGELSE AV VARENE OG REKLAMASJONSRETT: Ved mottak av varene må kjøperen sjekke nøye om alt er levert i henhold til pågjeldende spesifikasjon og om pakningen er hel og uskadet. Kjøperen må ta bilde av alle oppdagede skader av pakningen og notere disse manglene i pågjeldende fraktpapirer (CMR) eller umiddelbart sende en skriftlig melding til produsenten med nærmere beskrivelse av de oppdagede manglene. Gjør kjøperen ikke det, mister han retten til reklamasjon på grunn av skader, påført under frakt. Kjøperen må melde til produsenten om alle synlige mangler av mottatte varer før deres montering. Før utførelse av produktets visuelle vurdering må alt,som måtte påvirke vurderingen, bli fjernet fra dets overflater. Den generelle visuelle vurderingen av produktets utvendige overflater må utføres fra 5 meters avstand, imens innvendige overflater må vurderes fra 3 meters avstand. Overflatens utseende må ikke bli vurdert lenger, enn 15 sekunder. De stedene på overflaten, som skal vurderes, må ikke markeres før vurdering. Utvendige overflater må besiktiges i diffust dagslys, imens innvendige overflater må besiktiges i diffust kunstig lys. Ved utførelse av visuell vurdering må overflatene alltid besiktiges vinkelrett. Kjøperen må melde til produsenten om alle skjulte mangler senest 30 dager etter de var blitt oppdaget eller burde blitt oppdaget. Kjøperen må også sjekke, om det er montering og bruksanvisning med i pakken. Hvis ikke, må han umiddelbart ta kontakt med produsenten. Enhver ytelse etter garantien forutsetter, at det pågjeldende produktet er blitt montert og vedlikeholdt etter produsentens montering og bruksanvisning.

4. BETALING: Betalingsordningen avtales individuelt med kunden og beskrives nærmere i ordrebekreftelsen. Ved forsinket betaling av våre fakturaer tas forsinkelsesrenten på 0,04 % om dagen i bruk.

5. PRODUSENTENS ANSVARSGRENSE: Produsenten er ikke pliktig til å delta I årlige befaringer hos kunden for å sjekke monterte produkter for evt. mangler og feil. Produsenten er ikke ansvarlig for beregninger av vindlaster med mindre han i forveien får opplysninger om lokale vindlaster fra kunden.

6. UTBEDRING AV MANGLER: Hvis det er oppdaget feil eller mangler på leverte produkter, er produsenten pliktig til å utbedre manglene som beskrevet nedenfor: a) Ved oppdagelse av små feil, som kan utbedres av kunden selv, erstatter produsenten kun produktets elementer, som måtte byttes. b) Ved oppdagelse av store feil og mangler har produsenten fullt ansvar for utbedring av manglene. c) Hvis en evt. reparasjon likevel ikke er mulig, blir produsenten pliktig til å bytte produktet. I så fall fortsetter garantien til det gamle produktet å gjelde uten at den blir forlenget. Hvis produsentens utsendte servicetekniker finner ut, at den oppdagede feilen ikke er en fabrikasjonsfeil, men skyldes en dårlig vedlikehold eller brukerfeil, må kunden erstatte produsenten serviseteknikerens reiseutgifter, som faktureres i tillegg.

 

7. GARANTIEN OMFATTER IKKE: Kundens utgifter til uttak av det gamle produktet og innsetting/ montering av det nye. Det nye produktet leveres gratis til samme sted, der det opprinnelige produktet, som skal byttes, ble levert til. Ingen andre fraktutgifter blir erstattet. Utgifter til kran og stillas. Bygningsarbeider og byggematerialer. Uteblitt profitt og lignende indirekte tap. Hvis et produkt med oppdagede mangler må byttes, men den aktuelle modellen ikke lenger er i produksjon, kan produsenten tilby et lignende produkt. Skader, oppstått som følge av materialenes naturlige nedsliting under hverdagsbruk samt påvirkning av utemiljøet – vind, regn og lign.

 

8. LØSNING AV TVISTER: Alle tvistene mellom produsenten og kunden må i første omgang løses gjennom forhandlinger. Blir partene likevel ikke enig, må tvisten løses i henhold til de i Republikken Litauen gjeldende rettsnormer og prosedyrer. Evt. tvistesaker blir behandlet av en litauisk domstol.

 

9. GARANTIBETINGELSER PÅ TERMOGLASS: Merkelappen med produksjonsdato (år,måned) er ikke ødelagt og synlig. Termoglasset er montert på produsentens fabrikk eller av produsentens serviceteknikkere (montører). Termoglasset var ordentlig rengjort og beskyttet under hele bygningsprosessen. Termoglasset har ikke spor etter mekaniske skader i forbindelse med slag eller deformasjoner av bygningskonstruksjonen eller nærliggende byggelementer. Termoglasset er ikke blitt skadet – f.eks. glassoverflaten kan bli termisk påvirket og sprukket som følge av frost, skadet etter kontakt med visse agressive kemiske stoffer eller under upassende lagring hos kunden. Termoglasset er ikke blitt påvirket ved overflatebehandling etter montering ‐ f.eks. ved sliping, sandblåsing,maling og lign. Det er ikke blitt montert eller festet uforutsett utstyr,målere, alarmsystemer og lign. til glassoverflaten, som kan forårsake uforutsett fuktsamling inne i termoglasskonstruksjonen. Hvis termoglasset blir montert 600 m. over havet eller høyere, må det brukes en trykkventil. Kunden må orientere produsenten derom før produksjon. Montering og vedlikehold av vindusrammen etter produsentens anvisninger er en viktig forutsetning for at garantien skal gjelde. Synlige defekter vurderes etter glassprodusentens anvisninger. Garantien gjelder ikke hvis glasset er blitt termisk påvirket og sprukket som følge av upassende bruk av gardiner, persienner og lign. både innvendig og utvendig.

 

10. FORCE MAJEURE: Produsenten er ansvarlig for evt. leveringsforsinkelser, men løses fra ansvar når en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor produsentens kontroll – krig, brann, streik, lockout, importbegrensninger, naturkatastrofer og lignende hindrer ham å gjennomføre sine forpliktelser. Glasskader, oppstått under pålessing på fabrikken eller under transport på vei til kunden, som måtte forårsake forsinkelsen, blir også betraktet som Force Majeure.

 

11. GENERELLE REKLAMASJONSBETINGELSER: Kun skriftlige reklamasjonshenvendelser tas til behandling. Kunden må fremlegge detaljerte oppsysninger om oppdagede mangler ( med bilder eller video av god kvalitet) slik at produsenten kan nøye vurdere situasjonen og manglenes omfang. Garantiperioden gjelder fra og med faktureringsdato.

bottom of page